Παροχές Προγραμμάτων Υγείας για Άδεια Παραμονής

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα

(με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20%)

Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα

(με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20%)

Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ατύχημα & Ασθένεια

καλύπτεται το 80% των εξόδων, συμμετοχή του ασφαλισμένου 20% στα έξοδα

Ιατροφαρμακευτικά έξοδα συνέπεια Ατυχήματος ή Ασθένειας

Φάρμακα (με ιατρική συνταγή), Ιατρικές Επισκέψεις, Διαγνωστικές Εξετάσεις (με παραπεμπτικό ιατρού)

από 83€ το χρόνο

Ασφάλεια για άδεια παραμονής