Όροι Χρήσης

Γενικές πληροφορίες

Η εταιρία μας με την επωνυμία «MYNET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» έχει συσταθεί και λειτουργεί από το 2009 σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 21 & Λαϊκής Αγοράς, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 564 30, ΑΦΜ 997988239. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: 2311 807 171 –fax 231 054 80 56 και η ηλεκτρονική μας διεύθυνση επικοινωνίας: [email protected]. Η εταιρία μας είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με αριθμό μητρώου 108362/400307 ως ασφαλιστικός πράκτορας, αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 043350306000, ενώ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με αντικείμενο την ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ. Νόμιμος εκπρόσωπος αυτής είναι ο Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης του Μιχαήλ.H εταιρία μας δημιούργησε την παρούσα δικτυακή πύλη www.comple.gr, η οποία αποτελεί κυριότητα της εταιρίας με την επωνυμία «MYNET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «MY NET» με σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών μας και την άμεση ενημέρωσή τους σχετικά με τα προϊόντα της εταιρίας μας στον τομέα της ασφάλισης αλλά και στους άλλους σκοπούς που εξυπηρετεί η εταιρία μας.

Ύψιστης σημασίας σκοπός μας είναι να ενεργούμε πάντοτε στα πλαίσια κάλυψης των συμφερόντων και για λογαριασμό του ασφαλιζόμενου πελάτη μας, ο οποίος μας παρέχει την εντολή χωρίς να δεσμεύεται από αποκλειστική σύμβαση με κάποια ασφαλιστική επιχείρηση. Καθίσταται σαφές ότι οποιαδήποτε πρόταση ασφάλισης δίνεται στον εκάστoτε Χρήστη του comple.gr, βασίζεται στα στοιχεία τα οποία εκείνος συμπληρώνει στο αντίστοιχο έντυπο αναγκών. Οι υπηρεσίες που παρέχονται συνίστανται:

– στην παροχή συμβουλών, κατόπιν αντικειμενικής ανάλυσης των δεδομένων του Χρήστη

– στην προπαρασκευή για την κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης, παρουσιάζοντας τις λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης στα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζομένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων
– στην κατάρτιση ασφαλιστικών συμβάσεων

– και στην διεκπεραίωση των ασφαλιστικών περιπτώσεων (ζημιών), όταν αυτές επέλθουν.

Η χρήση του comple.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, που δεσμεύουν νομικά όλους τους χρήστες και επέρχονται οι νόμιμες συνέπειες. Για το λόγο αυτό,οι χρήστες καλούνται να τους διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του comple.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας εισαγωγής των απαιτούμενων πληροφοριών αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, η οποία αποτελεί στοιχείο της πρότασης του Χρήστη για την σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης βάσει των δηλωθέντων στοιχείων και παραμέτρων.

Ειδικότερα:

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου «comple.gr» αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας μας καθώς και των αντίστοιχων δικαιοπαρόχων και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. H εταιρία διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Κάθε χρήστης οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια εκμετάλλευσης, ιδιοποίησης, χρήσης, αλλοίωσης και γενικότερα χρήσης των διακριτικών γνωρισμάτων χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση καθώς και από οποιαδήποτε απόπειρα παραπλάνησης του κοινού σχετικά με τον κάτοχο του περιεχομένου που αποτελεί τον δικαιούχο των ανωτέρω δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή τους δικαιούχους των υπηρεσιών.Το σύνολο των σημάτων και των διακριτικών γνωρισμάτων που αναρτώνται ή γνωστοποιούνται στον διαδικτυακό τόπο ανήκουν στην εταιρία ή στους Τρίτους Παρόχους στους οποίους αναφέρονται ή στους δικαιοπαρόχους αυτών.

Κάθε χρήστης του ιστότοπου οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε απόπειρα ή ενέργεια αναπαραγωγής, ιδιοποίησης, αντιγραφής, αλλοίωσης, τροποποίησης και εν γένει μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτών (π.χ. για εμπορικό σκοπό), άλλως χρήσης που δεν εξυπηρετεί την προοριζόμενη χρήση τους. Παράλληλα, οφείλει να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με την χρήση για την οποία προορίζεται, δηλαδή για τη ολοκλήρωση της υπηρεσίας που έχουν επιλέξει μέσω του διαδικτυακού τόπου. Ωστόσο, για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, σας επισημάνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Γενικοί όροι:

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του comple.gr διατίθεται προς εξυπηρέτηση των πελατών από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00 έως τις 21:00 στο τηλέφωνο 2311 807 171. Για την ασφάλεια των συναλλαγών οι τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ των εκπροσώπων του comple.gr και του εκάστοτε Χρήστη της υπηρεσίας comple.gr ηχογραφούνται υποχρεωτικά, τηρουμένων των νόμων της ελληνικής νομοθεσία και ειδικότερα των διατάξεων του ν. 3340/2005, του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/ 2006, όπως εκάστοτε ισχύουν και εν γένει της σχετικής νομοθεσίας. Οι Χρήστες της υπηρεσίας comple.gr μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του comple.gr και με αποστολή e-mail στην διεύθυνση [email protected] .

Οι υπηρεσίες που διατίθενται προς πώληση από το comple.gr παρέχονται σύμφωνα με τους γενικούς ή και ειδικούς όρους που διέπουν την κάθε υπηρεσία και τους οποίους κάθε χρήσης του ιστότοπου προαπαιτείται να διαβάσει και αποδεχθεί πριν την ολοκλήρωση της αγοράς του.

 

Μέσω του διαδικτυακού τόπου,comple.gr, η «MYNET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» παρουσιάζει και αναλύει τα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τον τρόπο που αυτά έχουν διαμορφωθεί από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η παρουσίαση του ασφαλιστικού προϊόντος προς τον Xρήστη πραγματοποιείται αυτόματα. Η διαδικασία  βασίζεται στις πληροφορίες και τις παραμέτρους που εισάγει ο ίδιος ο Χρήστης στο ηλεκτρονικό σύστημα του comple.gr.

Η εταιρία μας δεν δύναται να μεταβάλει τα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των όρων παροχής τους ούτε να τα μεταβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης, δεν έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει τις πληροφορίες που εισάγει ο Χρήστης ή εισάγονται αυτόματα μέσω διασυνδεδεμένων ανεξάρτητων και αξιόπιστων βάσεων δεδομένων στο ηλεκτρονικό σύστημα του comple.gr.

Μεταβολή - Τροποποίηση των όρων

Επιτρέπεται από την εταιρία να προβαίνει στην μεταβολή ή τροποποίηση  των όρων χρήσης όποτε αυτό κατέστη αναγκαίο κατά την κρίση της με σκοπό κυρίως την εναρμόνιση με τυχόν αλλαγές στην ελληνική και στην κοινοτική νομοθεσία. Για το λόγο αυτό ο χρήστης οφείλει να ανατρέχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα στους Όρους προκειμένου να ελέγξει τυχόν μεταβολή ή τροποποίησή τους.

Τα προϊόντα που παρέχονται – γενικές πληροφορίες – περιορισμός ευθύνης

To comple.gr δεσμεύεται σχετικά με την εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον ιστότοπο της. Έτσι, δεσμεύεται σχετικά με την ύπαρξη ουσιωδών χαρακτηριστικών, που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν στις παρεχόμενες από το ηλεκτρονικό κατάστημα της υπηρεσιών υπό την επιφύλαξη τυχών τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει χωρίς τη θέλησή μας ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από λόγους ανωτέρας βίας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της comple.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο και κατά τη διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Παράλληλα δεν φέρει καμία  ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα για μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή υπηρεσίες ή /και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

To comple.gr δεν υπόσχεται ούτε αναλαμβάνει υποχρεώσεις που δεσμεύουν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με τις οποίες συνεργάζεται. Ειδικότερα, δεν εκτιμά και δεν αποδέχεται ασφαλιστικούς κινδύνους καιδεν αποδέχεται αιτήσεις ασφάλισης. Η ανάληψη υποχρεώσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από την συνεργαζόμενη ασφαλιστική επιχείρηση.Έτσι, η αποδοχή αιτήσεων ασφάλισης, η εκτίμηση και αποδοχή ασφαλιστικών κινδύνων πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από την συνεργαζόμενη ασφαλιστική επιχείρηση. Κατά αποτέλεσμα,η οριστική σύμβαση ασφάλισης καταρτίζεται μεταξύ του Χρήστη και της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης που παρέχει το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν, από τη στιγμή που ο Χρήστης επιλέξει να προμηθευτεί οποιοδήποτε ασφαλιστικό προϊόν που παρουσιάζει η comple.gr,

Ο Χρήστης έχει την υποχρέωση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας να αποδέχεται, να δηλώνει και να εγγυάται ότι εισάγει τις αληθινές και ακριβείς πληροφορίες που απαιτούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης στοιχείων της comple.gr. Παράλληλα έχει την υποχρέωση να αποδέχεται ότι η παροχή ανακριβών ή/και αναληθών ή/και ελλιπών πληροφοριών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αρχικής λήψης ή/ και ανανέωσης ισχύος ασφαλιστικού προϊόντος αποτελεί λόγο καταγγελίας ή ενδεχομένως τροποποίησης της ασφαλιστικής συμβάσεως σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού δικαίου.

Επιπρόσθετα, ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό του και συνεπώς σε περίπτωση προμήθειας ασφαλιστικού προϊόντος ο ίδιος καθίσταται ασφαλισμένος.

Επίσης, ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται από τη στιγμή που παρέχει ρητή εντολή προς την εταιρία μας για την είσπραξη του αντιτίμου των ασφαλιστικών προϊόντων που επιλέγει να προμηθευτεί στο πλαίσιο της υπηρεσίας comple.gr ότι είναι ο νόμιμος κύριος, κάτοχος, νομέας και δικαιούχος ή νομίμως εξουσιοδοτημένος χρήστης των μέσων πληρωμής που χρησιμοποιεί γνωστοποιώντας τα στοιχεία του.

Σε περίπτωση ακύρωσης του ασφαλιστήριου συμβολαίου ακολουθούμε την πολιτική ακύρωσης της κάθε εταιρείας.

Υποχρεώσεις χρήστη

Οι χρήστες του comple.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, προσβλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου ή περιεχομένου που αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, που δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, παραβιάζει οποιανδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία, προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών καθώς και εν γένει περιεχομένου που παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής.

Ασφάλεια :

Α) Εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς δεδομένων, χρησιμοποιούμε πρωτόκολλο κρυπτογράφησης (SSL).

Β) Ελεγχόμενη πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στα συστήματα της comple.gr ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρίας.

Γ) Κρυπτογράφηση

Το σύστημα του comple.gr αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα του comple.gr σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Δ) Ασφάλεια συναλλαγών 

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

E) Απόρρητο συναλλαγών – δήλωση εμπιστευτικότητας

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/μέλος προς το comple.gr είναι εμπιστευτικές και η εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα μέτρα προστασίας ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το comple.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής ή από τον νόμο. Στην περίπτωση που η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Προϊόντα κλάδου ασφάλισης

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας της εταιρείας μας στον τομέα της ασφαλιστικής πρακτόρευσης παρουσιάζονται στον ιστότοπο comple.gr τα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζόμενων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων όπως έχουν διαμορφωθεί από τις ίδιες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η παρουσίαση του εκάστοτε ασφαλιστικού προϊόντος προς το χρήστη επιτυγχάνεται μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος βασισμένο στις πληροφορίες και τις ειδικές παραμέτρους που εισάγει αποκλειστικά ο ίδιος ο Χρήστης στο ηλεκτρονικό σύστημα του comple.gr.

Προσωπικά Δεδομένα

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών της υπηρεσίας comple.gr τηρούνται σε αρχείο από την εταιρεία μας η οποία θα τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τον σκοπό τόσο των υπηρεσιών που παρέχει, όσο και άλλων προωθητικών ενεργειών που τυχόν πραγματοποιήσει στο μέλλον. Η περαιτέρω τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων από την εκάστοτε ασφαλιστική επιχείρηση που προμηθεύει το προϊόν διέπεται από τις διατάξεις τις σχετικής ασφαλιστικής σύμβασης.

Ο Χρήστης αποδεχόμενος τους παρόντες όρους παρέχει την ρητή συγκατάθεσή του στην εταιρεία μας για την τήρηση του ανωτέρω αρχείου και  επεξεργασία του, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης, των προσωπικών του δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς καθώς και για τη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας του και των προσωπικών δεδομένων και γενικά των πληροφοριών που γνωστοποιεί για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία μας και οι συνδεόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί καταχώρησης στο μητρώο του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει μονομερώς οποτεδήποτε το ως άνω δικαίωμα της εταιρείας μας με έγγραφη δήλωσή του προς αυτή απευθύνοντάς της στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Προϊόντα κλάδου ασφάλισης οχημάτων

Ι. Διαδικασία και όροι ασφάλισης

Ο ίδιος ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει για την ασφάλιση του αυτοκινήτου του το ασφαλιστικό προϊόν του κλάδου ασφάλισης οχημάτων που του παρέχεται μέσω των συνεργαζόμενων με το comple.gr ασφαλιστικών επιχειρήσεων που παρουσιάζονται στον εκάστοτε Χρήστη διαδικτυακά. Η επιλογή αυτή πραγματοποιείται συστημικά και αυτοματοποιημένα, βάσει των πληροφοριών και των παραμέτρων που εισήγαγε ο ίδιος ο Χρήστης στο ηλεκτρονικό σύστημα του comple.gr.

Η σύμβαση με την εκάστοτε ασφαλιστική επιχείρηση δεν καταρτίζεται μέχρι την δήλωση αποδοχής της από την ασφαλιστική επιχείρηση προς την οποία απευθύνεται. Η αίτηση/πρόταση ασφάλισης υποβάλλεται μέσω του συστήματος.

Έτσι, ο Χρήστης ενημερώνεται με πληρότητα σχετικά με τους όρους παροχής του ασφαλιστικού προϊόντος που επιλέγει. Οι όροι αυτοί έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα. Γίνεται σαφές ότι δεν αποτελούν την οριστική ασφαλιστική σύμβαση, η οποία θα του αποσταλεί μετά την οριστικοποίησή της και την αποδοχή της από την ασφαλιστική επιχείρηση.

Το comple.gr έχει τη δυνατότητα να επιμελείται την είσπραξη και να εισπράττει τα ασφάλιστρα των Χρηστών όπως ορίζει το Π.Δ. 190/2006. Η πλήρης καταβολή του ασφαλίστρου από το Χρήστη στο comple.gr, όπως αυτό προσδιορίζεται από την ασφαλιστική επιχείρηση, αποτελεί πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων του προς την ασφαλιστική επιχείρηση και προς το comple.gr για το συγκεκριμένο προϊόν που προμηθεύτηκε.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης του αντιτίμου του ασφαλιστικού προϊόντος που γνωστοποιείται μέσω του comple.gr και του τελικού αντιτίμου/ασφαλίστρου που ορίζεται από την ασφαλιστική επιχείρηση που παρέχει το προϊόν, ως καταβλητέο ποσό ορίζεται το δεύτερο και στην περίπτωση που αυτό είναι χαμηλότερο, το comple.gr θα επιστρέφει άμεσα στον Χρήστη το υπερβάλλον καταβληθέν ποσό. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που είναι υψηλότερο, ο Χρήστης οφείλει να καταβάλει άμεσα τη διαφορά, άλλως να προβεί σε καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης.

Εφόσον ο Χρήστης επιθυμεί να προβεί σε καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης λόγω τέτοιου είδους διαφοράς, το comple.gr επιστρέφει το σύνολο του αντιτίμου που κατέβαλε για την ακυρωθείσα σύμβαση άνευ χρέωσης εξόδων εκτός εάν δόθηκαν ανακριβή ή αναληθή ή ελλιπή στοιχεία. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι η επιστροφή οποιουδήποτε ποσού πραγματοποιείται με τραπεζική κατάθεση σε λογαριασμό που θα υποδείξει εκείνος. Η μη ολοσχερής εξόφληση του αντιτίμου αποτελεί λόγο άρνησης ολοκλήρωσης της σύναψης, άλλως λόγο καταγγελίας της συναφθείσας ασφαλιστικής σύμβασης από την ασφαλιστική επιχείρηση.

Το comple.gr έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τη φερεγγυότητας του Χρήστη πριν από την προώθηση της αίτησής του στην ασφαλιστική επιχείρηση, αλλά και σε κάθε στάδιο από την υποβολή της αίτησης – πρότασης έως και τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης. Έτσι, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει πληροφορίες, προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο αυτό. Ο Χρήστης αποδέχεται να γνωστοποιήσει στο comple.gr τις αιτούμενες για το σκοπό αυτό πληροφορίες. Επίσης, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τυχόν άρνηση ή αδυναμία του να παρέχει τις πληροφορίες αυτές μπορεί να επιφέρει αδυναμία προώθησης ή και εκτέλεσης της αίτησης ασφάλισης ή καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης ανάλογα με την κρίση της εταιρίας μας.

ΙΙ. Δικαίωμα υπαναχώρησης – διαδικασία εναντίωσης

Δυνάμει των διατάξεων του αρ. 2 παρ. 5 και 6 του Ν. 2496/1997, ο Χρήστης διαθέτει αναφαίρετο δικαίωμα εναντίωσης στη σύναψη της σύμβασης ασφάλισης, στις εξής περιπτώσεις:

Α) Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την ημερομηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο λήπτης της ασφάλισης εφόσον διαπιστώσει ότι το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου παρεκκλίνει από την αίτηση την οποία υπέβαλε έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί την κατάσταση ως έχει. Υπάρχει ειδικό έγγραφο έντυπο εναντίωσης στην ιστοσελίδα μας μέσω του οποίου ασκείται το δικαίωμα εναντίωσης.

Β) Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης σε περίπτωση που η comple.gr ή η ασφαλιστική εταιρία που παρέχει το προϊόν: α) δεν του έχει γνωστοποιήσει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση μία εκ των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρ. 4 παρ. 2 περ. Η και παρ. 3 περ. Δ του π.δ. 400/1970, β) δεν του γνωστοποίησε τυχόν γενικούς ή ειδικούς όρους από τους οποίους διέπεται η σύμβαση, μνημονεύοντάς τους στο τμήμα του ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της σύμβασης και παραδίδοντάς τους μαζί με το ασφαλιστήριο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ. 2 παρ. 4 του Ν. 2496/1997.

Γ) Δυνάμει των διατάξεων του άρ. 4α παρ. 6 Ν. 2251/1994, ο Χρήστης διατηρεί δικαίωμα υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύμβαση, το οποίο ασκείται με την συμπλήρωση και υποβολή στην comple.gr έγγραφης δήλωσης υπαναχώρησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα σύναψης της σύμβασης ή από την ημέρα που παρέλαβε τους συμβατικούς όρους, η οποία είναι μεταγενέστερη. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες προκειμένου περί συμβάσεων εξ αποστάσεως με αντικείμενο ασφαλίσεις ζωής και στις συνταξιοδοτικές ασφαλίσεις όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 13 περ. 2 του ν.δ. 400/1970 όπως ισχύει. Η προθεσμία της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης αναστέλλεται για όσο χρόνο ο Χρήστης έχει το προαναφερόμενο δικαίωμα εναντίωσης.

Οι δηλώσεις εναντίωσης και υπαναχώρησης παραδίδονταιαπό τον ενδιαφερόμενο ή αποστέλλονται στην comple.gr στην Διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 21, Σταυρούπολη, 564 30, Θεσσαλονίκη υπ’ όψιν του τμήματος ασφαλίσεων. Ως ημερομηνία της δήλωσης υπαναχώρησης και εναντίωσης λαμβάνεται η ημερομηνία που παρελήφθη το σχετικό έγγραφο από την comple.gr. Συνιστάται στους χρήστες  σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης και υπαναχώρησης, να ενημερώνουν τηλεφωνικά για την αποστολή τους και να επιβεβαιώνουν τηλεφωνικά την παραλαβή τους από την comple.gr. Σε περίπτωση που ο Χρήστης ασκήσει σύννομα οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματα εναντίωσης και υπαναχώρησης, η ασφαλιστική σύμβαση είναι άκυρη, ήτοι θεωρείται σαν να μην έγινε ποτέ και κατά συνέπεια δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα για οποιοδήποτε από τα μέρη, τα δε καταβληθέντα ασφάλιστρα επιστρέφονται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από την αντίστοιχη ασφαλιστική επιχείρηση της κοινοποίησης της υπαναχώρησης ή της εναντίωσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή και μετά από αυτή και μέχρι την περιέλευσή της στην comple.gr έχει δηλωθεί ζημιά για ασφαλιστικό κίνδυνο που έχει επέλθει και καλύπτεται από την ασφαλιστική σύμβαση.

ΙΙΙ. Ακύρωση ασφαλιστικής σύμβασης

Σε περίπτωση μη πλήρους εξόφλησης ή μη παραλαβής του ασφαλιστηρίου συμβολαίου από τον Χρήστη εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή του, η ασφαλιστική σύμβαση ακυρώνεται, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει αναγγελθεί ζημία κατά το διάστημα αυτό, και επιστρέφεται στην αντίστοιχη συνεργαζόμενη ασφαλιστική επιχείρηση.

ΙV. Ανανέωση ασφαλιστικών συμβάσεων

Μόνο με την εμπρόθεσμη καταβολή ασφαλίστρων της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου επιτρέπεται η ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να δηλώσει μέσω της υπηρεσίας comple.gr, ότι επιθυμεί την αυτόματη ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του κατά τη λήξη του, δίνοντας ταυτόχρονα εντολή χρέωσης συγκεκριμένης κάρτας ή λογαριασμού πληρωμής.

V. Διευθέτηση έγγραφων παραπόνων – Εξωδικαστική/Δικαστική επίλυση Διαφορών

Ο Χρήστης δύναται να υποβάλει εγγράφως τα ερωτήματα ή τυχόν παράπονά του απευθυνόμενος στην comple.gr αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση [email protected]. ή fax στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 2310 54 80 56.

Η comple.gr θα διαβιβάζει τα αιτήματα στην αντίστοιχη ασφαλιστική επιχείρηση. Ο Χρήστης λαμβάνει απάντηση από την comple.gr ή και απ’ ευθείας από την ασφαλιστική επιχείρηση το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη παραλαβή του σχετικού αιτήματος.

Με την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος δεν περιορίζονται τα δικαιώματα του Χρήστη για αναζήτηση δικαστικής προστασίας.

Ο Χρήστης διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να υποβάλλει έγγραφη καταγγελία στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας ή αντιβαίνουν στα χρηστά ήθη ή προσκρούουν στη δημόσια τάξη.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για τη επίλυση των δικαστικών διαφορών είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Σε κάθε περίπτωση προωθείται η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των όποιων τυχόν διαφορών προκύψουν μεταξύ του χρήστη της υπηρεσίας/ασφαλισμένου και της comple.gr ως ασφαλιστικού συμβούλου ή/και της εκάστοτε συνεργαζόμενης με την comple.gr ασφαλιστικής επιχείρησης.

Οι όροι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των συνεργαζόμενων με την εταιρία μας ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και το σύνολο των όρων που διέπουν τις σχέσεις του Χρήστη με την εταιρεία μας συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι σχέσεις μεταξύ εταιρίας και Χρηστών καθώς και μεταξύ αυτών και των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων διέπονται και ερμηνεύονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού Δικαίου.

Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage