apeiron insurance

Γνωρίζεις ότι…

η Apeiron insurance, μέλος του Triglav Group, ηγέτη της ασφαλιστικής αγοράς της Σλοβενίας και της ευρύτερης περιοχής της Αδριατικής, σου παρέχει τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς σε τρίμηνο και εξάμηνο

Η Apeiron Insurance Project, είναι η πρώτη M.G.A. (Managing General Agents) εταιρία στην Ελλάδα, με κύριο σκοπό την αντιπροσώπευση και την διανομή κορυφαίων ασφαλιστικών προϊόντων του Ομίλου Triglav d.d. Σλοβενίας, σε όλους τους κλάδους, με την εγγύηση της Αντασφαλιστικής εταιρίας Munich RE.

Αποτελείται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο παρέχει στον συνεργάτη εξυπηρέτηση, σεβασμό και αμεσότητα. Στόχος της Apeiron Insurance Project, είναι η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνη ανάμεσα στην ασφαλιστική εταιρία και τον ασφαλιζόμενο.

Ποια είναι η Triglav d.d.;

Με 115 έτη ιστορίας ο Όμιλος Triglav κατέχει ηγετική θέση ως ασφαλιστικός -Χρηματοοικονομικός Όμιλος στην Σλοβενία και στην περιοχή της Αδριατικής, ενώ είναι ένας από τους κορυφαίους ομίλους στην κεντρική Ευρώπη.

Η Trigav, η ελέγχουσα εταιρία του ομίλου Triglav με έδρα την Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας, λειτουργεί μαζί με τις 31 θυγατρικές και 5 συνδεδεμένες εταιρίες σε επτά αγορές σε έξι χώρες. Η εταιρία διακρίνεται από τη γνώση, την εμπειρία και την αριστεία προς τους πελάτες, εργαζόμενους και μετόχους. Συνολικά απασχολεί πάνω από 5,180 υπαλλήλους στις χώρες λειτουργίας της.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στους κλάδους Ζωής, Υγείας, Περιουσίας, Αυτοκίνητου, Ατυχημάτων, Σύνταξης και Αντασφάλισης με 35,6% μερίδιο αγοράς στην Σλοβενία. Η Triglav d.d κατέχει μερίδιο 28,3%, ποσοστό πολύ υψηλότερο σε σχέση με αυτό της αντίστοιχης πρώτης Ελληνικής Ασφαλιστικής εταιρίας. Το 2017 κατέγραψε €1 δισ μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2018 έχει πάνω από €292,6 εκατομμύρια μικτά ασφάλιστρα και κέρδη προ φόρων €27,5 εκατομμύρια. Η μετοχή της Triglav Ασφαλιστικής διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Λιουμπλιάνας από το 2011. Μετρά 22,735,148 αριθμό μετοχών, με τιμή πάνω από €30 . Έχει εκτιμηθεί από τις : S&P Global Ratings και AM Best ως »A« σταθερή στην μεσοπρόθεσμη προοπτική. Η εταιρία ελέγχεται πάνω από 62,56% από το Σλοβένικο κράτος.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Η υποχρεωτική κάλυψη που πρέπει να έχουμε με βάση το Νόμο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΟΣ/ΚΛΟΠΗΣ
Ολοκληρωμένη λύση για κάλυψη από πυρκαγιά και κλοπή για την τρέχουσα αξία του οχήματός σου.

ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Πλήρης κάλυψη και προστασία για το όχημα σου.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Η Βασική ασφάλεια αυτοκινήτου είναι η ελάχιστη ασφάλεια που ορίζει ο Νόμος. Περιλαμβάνει κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων του ιδιοκτήτη και του οδηγού σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητα του και αφορά Σωματικές Βλάβες ή/και Υλικές ζημιές με κεφάλαιο έως 1.300.000€.

Επιπρόσθετα περιλαμβάνει Υλικές ζημιές από Ανασφάλιστο όχημα και Φροντίδα Ατυχήματος καθώς και προαιρετικές καλύψεις όπως Νομική Προστασία, Οδική Βοήθεια, Θραύση Κρυστάλλων, Προστασία ΒΜ, Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού κ.α. Βασική ασφάλιση είναι απαραίτητο να έχουν εκτός από τα ΕΙΧ και οι μηχανές, τα φορτηγά, τα αγροτικά, τα ταξί κλπ. Τα ασφάλιστρα στην βασική ασφάλεια, δεν επηρεάζονται από το κεφάλαιο ασφάλισης του αυτοκινήτου, δηλαδή την τρέχουσα αξία του οχήματος. Επηρεάζονται από παράγοντες όπως η χρήση του οχήματος (ΙΧ, αγροτικό, φορτηγό κλπ.), η γεωγραφική περιοχή που κινείται το αυτοκίνητο, τα κυβικά του αυτοκινήτου, η διάρκεια ασφάλισης κ.α.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΟΣ/ΚΛΟΠΗΣ
Η ασφάλεια αυτοκινήτου πυρός/ κλοπής, περιλαμβάνει τις ίδιες καλύψεις με τη βασική ασφάλεια αυτοκινήτου και επιπρόσθετες σημαντικές καλύψεις όπως ζημιές από πυρκαγιά, έκρηξη, κλοπή ολική ή μερική, Ζημιές από Τρομοκρατικές Ενέργειες, Φυσικά Φαινόμενα κ.α. ανάλογα με την ασφαλιστική που θα επιλέξεις. Σχετικά με το κεφάλαιο, δηλαδή το ανώτατο ποσό μέχρι το οποίο μπορείς να λάβεις αποζημίωση από την ασφαλιστική, μπορεί να φτάσει και την τρέχουσα αξία ολόκληρου του αυτοκινήτου, ανάλογα με τη ζημιά. Τα προγράμματα Πυρός/Κλοπής μπορεί να διαφέρουν σε κάθε ασφαλιστική εταιρία για τον λόγο αυτό καλό είναι να διαβάζουμε αναλυτικά τι καλύπτει το πακέτο της ασφαλιστικής που έχουμε επιλέξει και τις εξαιρέσεις της! Και σε αυτήν την ασφάλιση μπορούν να επιλεγούν προαιρετικές καλύψεις όπως Νομική Προστασία, Οδική Βοήθεια, Προστασία ΒΜ, Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού κ.α.

Η ασφάλεια πυρός/ κλοπής απευθύνεται στους ιδιοκτήτες μεγάλων, μικρών & μεσαίων αυτοκινήτων που θέλουν να εξασφαλίσουν το αυτοκίνητό τους από πρόσθετους κινδύνους, πέρα από τα περιστατικά σύγκρουσης.

ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Στην ασφάλεια ίδιων ζημιών (μικτή ασφάλιση) ουσιαστικά η ασφαλιστική εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις υλικές ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος σε περιπτώσεις σύγκρουσης, εκτροπής, πρόσκρουσης, ανατροπής κ.α. καθώς ακόμα και στην περίπτωση που το συμβάν έχει γίνει με δική μας υπαιτιότητα. Επίσης καλύπτει ζημιές Κακόβουλων βλαβών δηλαδή ζημιές που έχουν προκληθεί στο ασφαλισμένο όχημα συνεπεία κακόβουλων ενεργειών τρίτων. Ένα ασφαλιστήριο μικτής ασφάλισης περιλαμβάνει όλες τις καλύψεις που υπάρχουν στην βασική ασφάλιση όπως ορίζει ο Νόμος καθώς και τις καλύψεις των προγραμμάτων Πυρός/Κλοπής.

Τα ασφάλιστρα στην μικτή ασφάλεια, επηρεάζονται από παράγοντες όπως η χρήση του οχήματος (ΙΧ, αγροτικό, φορτηγό κλπ.), η γεωγραφική περιοχή που κινείται το αυτοκίνητο, τα κυβικά του αυτοκινήτου, η διάρκεια ασφάλισης κ.α. καθώς και από το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο του οχήματος και το ύψος του ποσού απαλλαγής.

Και σε αυτήν την ασφάλιση μπορούν να επιλεγούν προαιρετικές καλύψεις όπως Νομική Προστασία, Οδική Βοήθεια, Προστασία ΒΜ, Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού κ.α.

Ο βασικότερος όρος στη μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου είναι η απαλλαγή η οποία καθορίζει το ύψος των ασφαλίστρων και της αποζημίωσης. Αυτό που καθορίζει το ύψος, αλλά και τη φύση της αποζημίωσης που προβλέπουν οι μικτές ασφάλειες αυτοκινήτου είναι το ποσό της απαλλαγής που έχει συμφωνηθεί μεταξύ ασφαλιστικής εταιρείας και ασφαλισμένου. Η απαλλαγή είναι το ποσό με το οποίο ο ασφαλισμένος συμμετέχει στην αποκατάσταση μίας ζημιάς.

 

Τηλεφωνικό κέντρο Αθήνα 213 0904300
Οδική βοήθεια 213 0904343